Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Laura Bonnez

Handelsnaam: Fresh mom of belle Anvers / Laura Bonnez

Oranjestraat 26 2060 Antwerpen, Belgie

Laura_bonnez@hotmail.com
0032471763775
Ondernemingsnummer: 0779.274.442

BTW nummer: BE 0779.274.442

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website en instagrampagina van Laura Bonnez. een eenmanszaak te Visestraat 64 2060 Antwerpen, BTW BE 0779.274.442, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen of te bestellen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website of instagram pagina (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling bij Laura Bonnez aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Laura aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


De prijzen zijn uitgedrukt in EURO en worden onderhands overeengekomen via bericht op instagram (@fresh.mom.of.belle.anvers), via email of via bestelformulier op de website, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen zijn voor particulieren.

 

Prijzen voor B2B worden overeengekomen exclusief BTW en met mededeling van de bedrijfsgegevens van de contracterende partij.

 

Indien leverings-, verzendings- reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De foto’s die op de website, website, instagram pagina of andere social media of digitale platformen worden gedeeld zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de mogelijkheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Kleurplaat op maat via instagram @fresh.mom.of.belle.anvers, via email of via het contactformulier op de website.


Artikel 4: Online aankopen

 

Bestellingen in de webshop worden betaald via de betaalknop in de webshop.

De bestelprocedure voor custom made werk verloopt via prive bericht op instagram @fresh.mom.of.belle.anvers , per e-mail of via de website, tenzij anders overeengekomen. De Klant omschrijft zijn/haar wensen van de kleurplaat en verzendt een of enkele foto’s waarop de kleurplaat gebaseerd moet zijn en de deadline indien van toepassing. Door het doorsturen van de foto’s geeft de Klant Kleurplaat op Maat de toestemming om deze op te slaan en te gebruiken voor de kleurplaat, en mits toestemming ook  De Klant ontvangt daarna een voorstel met omschrijving en een specifieke prijs. Indien de Klant akkoord gaat, bereidt Kleurplaat op maat een preview voor. Indien de Klant niet akkoord gaat, kan Kleurplaat op maat een nieuw voorstel doen dat dan eventueel aanvaard wordt door de Klant. Na het ontvangen van de preview, kan de Klant zijn/haar wensen tot wijzigingen of verbeteringen aangeven. Laura Bonnez tracht deze te verwerken tot het beste van haar kunnen.

 

Het finale resultaat wordt digitaal per e-mail door Kleurplaat op maat aan de Klant verzonden in pdf en png format. Indien de Klant een andere vorm wenst, kan dat in geval van onderling akkoord, hiervoor kunnen bijkomende kosten (van bijvoorbeeld de druk en de verzending) worden aangerekend.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via betaalverzoek

  • via overschrijving op rekeningnummer BE83737060020815 op naam van Laura Bonnez – gelieve steeds de vermelding te maken “Kleurplaat [gevolgd door uw voor- en achternaam]”

Kleurplaat op maat is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De leveringstermijn wordt in onderling overleg bepaald. Aarzel niet om contact op te nemen, ook indien het op zeer korte termijn gewenst is. Indien de Klant geen leveringstermijn (deadline) benoemt, wordt deze vrij door Kleurplaat op maat bepaald.

 

De levering gebeurt digitaal per e-mail verzonden in pdf en png format. Indien de Klant een andere vorm wenst, kan dat in geval van onderling akkoord, hiervoor kunnen bijkomende kosten (van bijvoorbeeld de druk en de verzending) worden aangerekend.

 

Elke zichtbare en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kleurplaat op maat.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek of digitaal in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kleurplaat op maat.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kleurplaat op maat te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: auteurs-/licentierechten

 

De overeenkomst betreft de kleurplaat of het digitaal portret of illustratie op maat, hierna “het werk”. Laura Bonnez geeft de licentienemer toelating het werk, in zijn geheel / geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

- drukken op eender welke ondergrond

- verspreiden binnen familiale of vrienden-/kennissenkring, gedrukt op fysieke drager of digitaal, online of offline,

- verspreiden op social media of via internet

met vermelding van @Fresh.mom.of.belle.anvers en los van de geografische locatie en louter voor persoonlijke dooleinden. De Klant heeft geen toelating het werk voor commerciële doeleinden aan te wenden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en mits aangepaste prijs.

 

Laura Bonnez behoudt alle overige rechten, inclusief het gebruiken van de kleurplaten en/of achtergronden voor commerciële doeleinden.

De vergoedingen worden als deel van de prijs gestort.

 

Laura Bonnez waarborgt dat het werk origineel is en dat zij over de in deze overeenkomst verleende rechten kan beschikken.

 

De Klant zal de naam van de maker bij elke exploitatie van het werk als volgt vermelden:  @Kleurplaat.op.maat voor kleurplaten en @Fresh.mom.of.belle.Anvers voor andere werken. De Klant kan de verleende rechten niet overdragen aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke  toestemming van Kleurplaat op Maat.

 

De Klant mag – zonder voorafgaandelijke toestemming - het werk als volgt wijzigen: printen op eender welke fysieke drager, de grootte aanpassen,  snijlijnen aanpassen, inkaderen, etc. telkens voor persoonlijke doeleinden. Voor andere wijzigingen dient voorafgaandelijke schriftelijke toestemming te worden gevraagd.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

Door goedkeuring van de preview (eerste versie van het product) – eventueel na aanpassingen – van een (al dan niet digitaal) product op maat of het downloaden van een digitaal product doet de Klant afstand van het herroepingsrecht voor de digitale producten en de producten op maat.

 

Artikel 8: Garantie

 

Garantie is niet van toepassing.

 

Artikel 9: Klantendienst


Eventuele vragen of klachten kunnen gericht worden aan Laura Bonnez, via email laura_bonnez@hotmail.com of via bericht op instagram of op het telefoonnumer 0032471763775.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kleurplaat op Maat beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Kleurplaat op Maat zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of de bezorging uit te stellen tot de betaling voldaan is.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Laura Bonnez, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van Kleurplaat op Maat. De rechtsgronden zijn: rechtsgronden op basis waarvan u de gegevens verwerkt, nl. de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kleurplaat op Maat, Visestraat 64 2060 Antwerpen, of via email aan laura_bonnez@hotmail.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Laura Bonnez, Visestraat 64 2060 Antwerpen, of via email aan laura_bonnez@hotmail.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kleurplaat op Maat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kleurplaat op Maat. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

 

Geschillen worden eerst onderling besproken alvorens zich tot de rechtbank te wenden.

Algemene voorwaarden Kleurplaat op Maat

Ondernemingsgegevens


Laura Bonnez

Handelsnaam: Kleurplaat op maat

Visestraat 64 2060 Antwerpen, Belgie

info@kleurplaatopmaat.com

0032471763775
Ondernemingsnummer: 0779.274.442

BTW nummer: BE 0779.274.442


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website en instagrampagina van Laura Bonnez (gekend onder de handelsnaam kleurplaat op maat, en op de instagrampagina @kleurplaat.op.maat), een eenmanszaak te Visestraat 64 2060 Antwerpen, BTW BE 0779.274.442, (hierna 'Kleurplaat op maat') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen of te bestellen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website of instagram pagina (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling bij Kleurplaat op maat aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kleurplaat op maat aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


De prijzen zijn uitgedrukt in EURO en worden onderhands overeengekomen via bericht op instagram (@kleurplaat.op.maat), via email of via bestelformulier op de website, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, verzendings- reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De foto’s die op de website, website, instagram pagina of andere social media of digitale platformen worden gedeeld zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de mogelijkheden, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Kleurplaat op maat via instagram @kleurplaat.op.maat, via email of via het contactformulier op de website.


Artikel 4: Online aankopen

 

De bestelprocedure verloopt via prive bericht op instagram @kleurplaat.op.maat , per e-mail of via de website, tenzij anders overeengekomen. De Klant omschrijft zijn/haar wensen van de kleurplaat en verzendt een of enkele foto’s waarop de kleurplaat gebaseerd moet zijn en de deadline indien van toepassing. Door het doorsturen van de foto’s geeft de Klant Kleurplaat op Maat de toestemming om deze op te slaan en te gebruiken voor de kleurplaat, en mits toestemming ook  De Klant ontvangt daarna een voorstel met omschrijving en een specifieke prijs. Indien de Klant akkoord gaat, bereidt Kleurplaat op maat een preview voor. Indien de Klant niet akkoord gaat, kan Kleurplaat op maat een nieuw voorstel doen dat dan eventueel aanvaard wordt door de Klant. Na het ontvangen van de preview, kan de Klant zijn/haar wensen tot wijzigingen of verbeteringen aangeven. Laura Bonnez tracht deze te verwerken tot het beste van haar kunnen.

 

Het finale resultaat wordt digitaal per e-mail door Kleurplaat op maat aan de Klant verzonden in pdf en png format. Indien de Klant een andere vorm wenst, kan dat in geval van onderling akkoord, hiervoor kunnen bijkomende kosten (van bijvoorbeeld de druk en de verzending) worden aangerekend.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via betaalverzoek

  • via overschrijving op rekeningnummer BE83737060020815 op naam van Laura Bonnez – gelieve steeds de vermelding te maken “Kleurplaat [gevolgd door uw voor- en achternaam]” of met de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

Kleurplaat op maat is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De leveringstermijn wordt in onderling overleg bepaald. Aarzel niet om contact op te nemen, ook indien het op zeer korte termijn gewenst is. Indien de Klant geen leveringstermijn (deadline) benoemt, wordt deze vrij door Kleurplaat op maat bepaald.

 

De levering gebeurt digitaal per e-mail verzonden in pdf en png format. Indien de Klant een andere vorm wenst, kan dat in geval van onderling akkoord, hiervoor kunnen bijkomende kosten (van bijvoorbeeld de druk en de verzending) worden aangerekend.

 

Elke zichtbare en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kleurplaat op maat.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek of digitaal in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kleurplaat op maat.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kleurplaat op maat te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: auteurs-/licentierechten

 

De overeenkomst betreft de kleurplaat of het digitaal portret of illustratie op maat, hierna “het werk”. Laura Bonnez geeft de licentienemer toelating het werk, in zijn geheel / geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

- drukken op eender welke ondergrond

- verspreiden binnen familiale of vrienden-/kennissenkring, gedrukt op fysieke drager of digitaal, online of offline,

- verspreiden op social media of via internet,

met vermelding van @Kleurplaat.op.maat en los van de geografische locatie. Steeds met vermelding van Kleurplaat op Maat en louter voor persoonlijke dooleinden. De Klant heeft geen toelating het werk voor commerciële doeleinden aan te wenden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en mits aangepaste prijs.

 

Laura Bonnez behoudt alle overige rechten, inclusief het gebruiken van de kleurplaten en/of achtergronden voor commerciële doeleinden.

De vergoedingen worden als deel van de prijs gestort.

 

Laura Bonnez waarborgt dat het werk origineel is en dat zij over de in deze overeenkomst verleende rechten kan beschikken.

 

De Klant zal de naam van de maker bij elke exploitatie van het werk als volgt vermelden:  @Kleurplaat.op.maat voor kleurplaten en @Fresh.mom.of.belle.Anvers voor andere werken. De Klant kan de verleende rechten niet overdragen aan derden zonder de toestemming van Kleurplaat op Maat.

 

De Klant mag – zonder voorafgaandelijke toestemming - het werk als volgt wijzigen: printen op eender welke fysieke drager, de grootte aanpassen, kleuren aanpassen, snijlijnen aanpassen, inkleuren, inkaderen, etc. telkens voor persoonlijke doeleinden.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

Door goedkeuring van de preview (eerste versie van het product) – eventueel na aanpassingen – van een (al dan niet digitaal) product op maat of het downloaden van een digitaal product doet de Klant afstand van het herroepingsrecht voor de digitale producten en de producten op maat.

 

Artikel 8: Garantie

 

Garantie is niet van toepassing.

 

Artikel 9: Klantendienst


Eventuele vragen of klachten kunnen gericht worden aan Laura Bonnez, via email laura_bonnez@hotmail.com of via bericht op instagram of op het telefoonnumer 0032471763775.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kleurplaat op Maat beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Kleurplaat op Maat zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of de bezorging uit te stellen tot de betaling voldaan is.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kleurplaat op Maat, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden van Kleurplaat op Maat. De rechtsgronden zijn: rechtsgronden op basis waarvan u de gegevens verwerkt, nl. de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kleurplaat op Maat, Visestraat 64 2060 Antwerpen, of via email aan laura_bonnez@hotmail.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Kleurplaat op Maat, Visestraat 64 2060 Antwerpen, of via email aan laura_bonnez@hotmail.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kleurplaat op Maat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kleurplaat op Maat. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

 

Geschillen worden eerst onderling besproken alvorens zich tot de rechtbank te wenden.